Näin personal trainer analysoi ruokapäiväkirjasi motivoivalla tavalla

Millainen on hyvä Personal Trainer

Janne Sipponen

Janne panostaa itsestä huolehtimiseen liikunnan, terveellisen ravitsemuksen ja levon muodossa sekä tekemällä hauskoja ja nautinnollisia juttuja.

Personal trainer -valmennuksissa ravitsemusohjausta lähdetään usein toteuttamaan ruokapäiväkirjan avulla. Kirjoitimme aikaisemmin ruokapäiväkirjan hyödyntämisestä elintapamuutoksen tukena.

Tässä artikkelissa keskitymme enemmän personal trainerin näkökulmaan ja siihen, miten valmentaja voi analysoida ruokapäiväkirjaa asiakasta voimauttavalla tavalla. 

Mihin personal trainer hyödyntää ruokapäiväkirjaa?

Personal trainerin näkökulmasta ruokapäiväkirjan teettämisen tavoitteena voi olla: 

 • Asiakkaan syömistottumusten ja ateriarytmin näkyväksi tekeminen ja arviointi
 • Pyrkimys lisätä asiakkaan reflektointia omasta syömiskäyttäytymisestä
 • Muutosten arvioiminen yhdessä asiakkaan kanssa

Tai selvittää:

 • Energiansaannin jakautuminen aamulle/päivälle/illalle
 • Syy-seuraussuhteet (kuten syömisen muuttuminen huonosti nukutun yön seurauksena)
 • Nälän ja kylläisyyden vaihtelu, nälkävelan muodostuminen päivän aikana

Ruokapäiväkirja-analyysi

Ruokapäiväkirjan teettäminen voidaan tiivistää kolmeen vaiheeseen:  

 • Vaihe 1: Ohjeistus, miten?
 • Vaihe 2: Keskustelu, miltä tuntui?
 • Vaihe 3: Muutosehdotukset.

1. Ohjeistus, miten?

Ruokapäiväkirjan pitämisen olisi hyvä antaa asiakkaalle mahdollisimman paljon havaintoja omasta syömisestä. Tässä yhteydessä personal trainerin kannattaa kannustaa asiakasta omien tapojen tarkasteluun jo ruokapäiväkirjan ohjeistuksen yhteydessä. 

Tämä voi onnistua, kun itse syömisien kirjaamisen tai kuvaamisen lisäksi asiakasta ohjataan omien tapojen tarkasteluun erilaisten apukysymysten avulla.  

 • Tilanne (missä söin, millaista oli)
 • Nälän taso ennen ja jälkeen syömisen
 • Mahdollinen tunnetila ennen ja jälkeen syömisen 
 • Liikunnan alkamis- ja päättymisajat, liikunnan laatu 
 • Ruokaostosten, harrastusten ja muiden keskeisten menojen ajankohdat
 • Yhdistyykö tietyt tavat esim. huonosti nukuttuihin yöuniin
 • Entä millaisia tunteita ruokailujen ylös kirjaaminen ylipäätään herättää
Ruokapäiväkirjan analyysi, personal trainer, personal training
Oman syömisen säännöllisyyden ja nälkä-kylläisyystuntemusten arviointi voi auttaa hahmottamaan päivän ateriarytmin, annoskokojen ja syömistottumusten sopivuutta.

2) Keskustelu, miltä ruokapäiväkirjan pitäminen tuntui?

Kun personal trainer hyödyntää ruokapäiväkirjaa, tärkeintä on keskustelu, joka käydään tiedon keräämisen lisäksi. Keskustelun tavoitteena on jatkaa asiakkaan herättelyä oman käyttäytymisen havainnointiin. 

Keskustelussa asiakkaan kanssa personal trainerin kannattaa painottaa avoimia kysymyksiä omien mielipiteiden sijasta (virheiden poimiminen asiakkaan ruokapäiväkirjasta). 

 • Mitä mieltä asiakas itse on ruokailusta ja omasta syömisestään?
 • Mitkä asiat sujuvat hyvin ja mihin on tyytyväinen?
 • Minkä muutoksen haluaisit tehdä ensimmäisenä ruokavalioon tai syömistapoihin?
 • Mihin kiinnitit huomiota pitäessäsi ruokapäiväkirjaa?
 • Huomaatko tiettyjen tunteiden, ajatusten tai ympäristön ärsykkeiden vaikuttavan syömiseen?

Personal trainerin kannattaa tukea asiakasta etsimään omia ratkaisuja ja kuunnella asiakkaan omia arvioita muutoskohteista. Tämä auttaa asiakasta tunnistamaan hänellä jo olevia taitoja ja mahdollisia ratkaisukeinoja. 

Erityisen tärkeää on positiivisten asioiden huomioiminen ja niiden tukeminen. Ruokatottumusten muutosmatkalle on paremmat eväät, kun muutos käynnistetään ilon kautta – mikä ruokapäiväkirjassa on jo hyvää, mikä toimii jo ja on tavoitteen mukaista?

Tarkentavina kysymyksinä ja keskustelun avauksena voidaan myös käsitellä syömisen hallintaa.

 • Tunteeko asiakas nälkää? 
 • Näkyykö se jotenkin muuten kuin nälkänä, esim. väsymys, ärtyisyys? 
 • Tunnistaako asiakas nälän ja mieliteon eron?
 • Mihin päivänaikaan näläntunteet sijoittuvat? Onko jossain kohtaa kova nälkä ja mitä siitä seuraa? Onko ns. iltanälkää? 
 • Vaikuttaako liikunta näläntunteisiin tai ruokahaluun?
 • Ateriarytmi, aterian koko ja sisältö, onko niillä vaikutusta mielitekoihin tai nälän tunteeseen?
 • Onko yöunilla tai stressillä vaikutusta? Miten muut tunnetilat ja ajatukset?
Ruokapäiväkirja_Personal trainer
Vasta silloin, kun on tullut tietoiseksi syömiseen ja muiden elämäntapojen muodostumiseen vaikuttavista taustatekijöistä, kuten stressistä, väsymyksestä, tunteista tai kiireestä, on todellisia edellytyksiä saavuttaa kestäviä ja pysyviä ruokavaliomuutoksia.

3) Muutosehdotukset

Tässä vaiheessa personal trainerin tehtävä on johdatella asiakasta yhteiseen keskusteluun siitä, millaiset muutokset voisivat olla hyödyllisiä hänen kohdalla ja missä tahdissa niitä kannattaa toteuttaa. Hyvä personal trainer esittää neuvojen sijaan muutoksehdotuksia tarjoamalla vaihtoehtoja ja korostamalla valinnanvapautta.

PT:n ja asiakkaan olisi hyvä pohtia yhdessä mitä jo olemassa olevia tottumuksia halutaan vahvistaa ja toisaalta arvioida minkälaiset muutokset voisivat auttaa asiakasta pääsemään tavoitteisiinsa: miten esim. ateriarytmistä tulisi parempi? On myös hyvä pohtia millaiset tekijät edistävät ruokavaliomuutosta? Mitkä estävät?

Personal trainerin kannattaa tuoda esille pientenkin muutoksien vaikutuksia ja ”hyväksyttää” kaikki muutosehdotukset asiakkaalle: Voisitko kokeilla, mikä vaikutus tilanteeseen on, jos teetkin näin… Miltä kuulostaa…?

 • Mieluummin liian pieniä asioita kuin isoja (sopiva määrä 1-3 asiaa kerralla)
 • Kirjataan konkreettisia ja käyttäytymiseen liittyviä asioita
 • Ei keskitytä vain kieltoihin tai vähentämiseen, vaan lisätään ja vahvistetaan hyviä asioita

Lopulta personal trainerin tehtävä on auttaa asiakasta pilkkomaan konkreettiset muutostavoiteet, niin pieniin osiin, että onnistumisen kokemukset mahdollistuvat. 

 • Esim. tavoite 1: Syön hedelmiä töissä välipaloina. Kirjoitan ostoslistaan mandariineja ja omenia. Ostan niitä. Otan niitä mukaa töihin 2 kpl/pv.
 • Kun tämä onnistuu, niin asiakas valitsee seuraavan tavoitteen (personal trainer tukee ja auttaa).

Yhteenveto

Ruokapäiväkirja on personal trainerille hyvä väline keskustelun avaamiselle ja positiivisten asioiden huomaamiselle ja vahvistamiselle. Personal trainerin näkökulmasta puokapäiväkirjan pitämisessä tärkeintä on keskustelu, joka käydään tiedon keräämisen lisäksi sekä asiakkaan omien ratkaisujen tukeminen.

Asiakkaan näkökulmasta ruokapäiväkirja voidaan nähdä oppimisvälineenä, jonka kautta asiakas tutkiskelee, pohtii ja arvioi omaa tilannettaan. 

 • Mitä mieltä itse olen ruokailustani? 
 • Mitkä asiat sujuvat hyvin ja mihin olen tyytyväinen?
 • Onko jotain, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota?
 • Missä asioissa kaipaisin apua valmentajalta?
 • Minkä muutoksen haluaisin tehdä ensimmäisenä ruokavaliooni tai syömistapoihini?

Syömisen iloa! Tutustu tarkemmin personal training -valmennukseemme.

Terveisin,
Janne Sipponen
Personal Trainer – Ehona

Lue lisää. Aiheeseen liittyvät kategoriat:

Miten voimme auttaa?

Lähetä viestisi lomakkeella tai ota yhteyttä Annaan.
We also serve in English.

Anna Henriksson
045 133 9989
[email protected]