Millainen on hyvä Personal Trainer?

Janne Sipponen

Janne panostaa itsestä huolehtimiseen liikunnan, terveellisen ravitsemuksen ja levon muodossa sekä tekemällä hauskoja ja nautinnollisia juttuja.

Millainen on hyvä Personal Trainer? Siinäpä kysymys, johon vastaaminen ei ole ihan helppoa. 

Personal Training -ala kasvaa ja uusia PT yrityksiä syntyy kuin sieniä sateella. Jokainen sanoo tekevänsä laatua, silti yksilöllisiä tarpeita vastaavan palvelun löytäminen voi olla hankalaa.

Mistä oikeastaan tietää mikä yritys on hyvä ja minkälainen on hyvä Personal Trainer?  Kirjoitimme omiin arvoihimme sopivan version tärkeästä aiheesta. 

Millainen sitten on hyvä Personal Trainer? 

Hyvä Personal Trainer on kannustava kumppanisi, joka saa sinut uskomaan itseesi ja yrittämään parhaasi. Hän valaa uskoa kykyihisi, antaa konkreettisia työkaluja ja auttaa asettamaan merkityksellisiä tavoitteita muutokselle.  

Eri ihmisille Personal Training -toiminnan laatu voi merkitä hieman erilaisia asioita. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että hyvässä valmennuksessa asiakas oppii pysähtymään omien tarpeiden äärelle ja tunnistamaan mitä aidosti tarvitsee oman hyvinvointinsa vaalimiseen. 

Hyvässä valmennuksessa asiakas huomioidaan kokonaisuutena ja huomiota kiinnitetään liikkumisen lisäksi myös muihin elintapoihin, kuten ravitsemukseen, uneen ja mielen hyvinvointiin sekä elintapoja selittäviin tekijöihin. 

Hyvä personal trainer – 10 kohdan checklist

Kokosimme tähän blogitekstiin 10 kohdan checklistan, joka auttaa sinua tunnistamaan hyvän Personal Trainerin. Seuraavien ominaisuuksien avulla Personal Trainer voi tarjota asiakkailleen kunnon eväät pysyvään muutokseen.

1. Hyödyntää tieteellistä tietoa

Hyvä Personal Trainer ymmärtää valmennusprosessin monitieteellisyyden ja arvostaa fyysistä, psyykkistä sekä käyttäytymistieteellistä valmennusta.

Personal Trainer -toiminta on vaikuttavaa silloin, kun valmennus perustuu tutkittuihin terveyttä edistäviin menetelmiin. Tieteellisyyden periaatteita tukee mm. jatkuvasti päivittyvä tutkimustieto, esimerkiksi yleiset ravitsemussuositukset.

Hyvä Personal Trainer kykenee tarkastelemaan tietoa eri näkökulmista ja osaa arvioida, mikä merkitys tietyillä tekijöillä on erilaisten asiakkaiden kannalta. Jos asiakas esimerkiksi haluaa laittaa aamupuuroonsa voisilmän margariinin sijaan, ei tälle ole estettä. Rasvan laatua voidaan tarvittaessa parantaa muiden, asiakkaalle paremmin toimivien vaihtoehtojen kautta.

2. Kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa

Hyvä Personal Trainer noudattaa ammatillisen ja tieteellisen asiantuntijuuden periaatteita esimerkiksi päivittämällä osaamistaan säännöllisesti ja hyödyntämällä aktiivisesti joko organisaationsa sisäistä moniammatillista henkilöstöä tai ulkopuolista verkostoa.

Halu itsensä kehittämiseen on ehdoton edellytys PT:n työssä toimimiselle. Riittävän koulutuksen (korkeakoulututkinto, ei pelkkä PT-lisenssi) ja laajan kokemuksen ansiosta Personal Trainer omaa tarvittavat kyvyt kehittää omaa työtään ja alaansa.

Olennaista kehittymiselle on, että Personal Trainer pystyy tiedostamaan ja arvioimaan omat ajattelu- ja toimintatapansa sekä tunnistamaan oppimisen ja kasvamisen tarpeensa.

3. Hyödyntää käyttäytymisen muutosta tukevaa ohjausta

Hyvä Personal Trainer hyödyntää käyttäytymisen muutosta tukevaa eli valmentavaa ohjausta, jossa vahvistetaan asiakkaan pystyvyyden tunnetta ja autonomiaa eli itsemääräämisoikeutta. Nämä molemmat vahvistavat sisäistä motivaatiota, joka luo paremmat mahdollisuudet pysyville elämäntapamuutoksille

Valmentavassa ohjauksessa asiakasta pidetään oman elämänsä asiantuntijana, jossa valmentajan tehtävä on kulkea asiakkaan rinnalla. Silloin Personal Trainer tukee asiakasta tunnistamaan vahvuutensa, mahdollisuutensa ja auttaa asiakasta löytämään itselle mieluisat tavat edistää hyvinvointiaan. 

Hyvä PT ei ohjaa kurilla tai kiristyksellä, vaan pyrkii saamaan asiakkaasta esille vahvuuden tehdä muutosta. Hän rohkaisee asiakasta tunnistamaan muutoksen tiellä olevia esteitä, pohtimaan kriittisesti tapojaan sekä kokeilemaan uutta. 

4. Räätälöi yksilöllisiä harjoitussuunnitelmia

Personal Trainerin valmennusosaaminen voidaan nähdä esimerkiksi fyysisen harjoittelun yleisten periaatteiden hyvänä hallintana. Erilaisten harjoitusohjelmien suunnittelussa vaaditaan tietoa ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta sekä osaamista harjoittelun ohjelmoinnista. 

Hyvältä Personal Trainerilta vaaditaan ajantasaista tietoa tehokkaiden, turvallisten ja räätälöityjen liikuntaohjelmien suunnitteluun.

Silloin hän pystyy soveltamaan liikuntaohjelmia (itse tai verkostonsa avulla) myös asiakkaille, joilla on kroonisia sairauksia, kuten diabetes, verenpainetauti tai muita terveydellisiä haasteita, kuten alaselkäkipuja.

5. Tukee asiakasta hyvinvointia tukevassa syömisen mindsetissa

Hyvinvointia ja pysyviä muutoksia (esim. laihtumista) tukeva syöminen mindset on tutkimuksien pohjalta salliva ja joustava. Tiukkojen sääntöjen sijaan syömiseen olisi tärkeä löytää joustavuutta.

Joustavuus ei ole ominaisuus, joka meillä joko on tai ei ole. Se on taito, jota voi harjoitella. Harjoittelu lähtee omien toimintatapojen ja niiden vaikutusten tiedostamisesta.

Uusien ruokatottumuksien tai elämäntapojen vakiinnuttaminen vaiheittain pitkällä aikavälillä luo paremmat edellytykset pysyvyydelle kuin kerralla toteutettu täysremontti, esim. tarkan ruokavalion orjallinen noudattaminen.

Valmennuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa lähes aina sitä, että laihduttamista ei toteuteta tietyssä aikataulussa, vaan muutosprosessi tähtää ensisijaisesti hyvinvointitekojen lisäämiseen, jotka ennemmin tai myöhemmin johtavat oman yksilöllisen hyvinvointipainon saavuttamiseen. 

6. Hyvä personal trainer huomioi psykologiset taidot

Usein Personal Trainerin ydinosaaminen näyttäytyy vain ohjelmoinnin, ominaisuuksien kehittämisen ja ravitsemuksen osaamisena, vaikka psykologiset tekijät ovat valmennuksessa alati läsnä. 

Kokonaisvaltaiseen muutosprosessiin kuuluu fyysisen harjoittelun lisäksi psykologisten taitojen huomioiminen. Psyykkisen valmennuksen kautta voidaan vaikuttaa esimerkiksi asiakkaan itsetuntemukseen, myönteisyyteen, sisäiseen puheeseen tai tavoitteen asettamisen taitoihin.  

Myös kaikki valmennuksen vuorovaikutustilanteet (esim. kuunteleminen, läsnäolo, oivalluttaminen ja palautteenanto) ovat psyykkistä valmennusta. Personal trainerin vuorovaikutuksen on tärkeää olla: 

  • voimaannuttavaa ja lisätä asiakkaan pystyvyyden tunnetta.
  • kunnioittaa asiakkaan itsemäärämisoikeutta. 
  • motivoida terveyden kannalta myönteisiin päätöksiin. 

7. Vahvistaa sisäistä motivaatiota

Hyvä Personal Trainer etsii asiakkailleen yksilöllisen motivaatio-sekoituksen, joka useimmiten johtaa laadukkaaseen toimintaan, parempaan mielen hyvinvointiin sekä vaikuttavampaan valmennukseen. 

Sisäinen motivaatio tarkoittaa sitä, että asiakas on sisäistänyt muutoksen tarpeen ja kokee sen mielekkääksi, itselle tärkeitä arvoja ja tavoitteita palvelevaksi.

Sisäinen motivaatio johtaa pitkäaikaiseen muutokseen, joten personal trainerin tulisi tukea sitä esimerkiksi motivoivalla haastattelulla, jolloin valmennusfilosofia muuttuu vikojen etsimisestä asiakkaan vahvuuksien tunnistamiseen.

8. Asettaa motivoivia tavoitteita 

Hyvä Personal Trainer auttaa asiakkaitaan asettamaan motivoivia tavoitteita. Omaan hyvinvointiin ja arvoihin kytkeytyvät tavoitteet ruokkivat sisäistä motivaatiota, joten niiden korostaminen personal trainerin työssä on pysyvien tuloksien kannalta keskeistä. 

Osaava PT määrittelee lopullisen päämäärän sisälle pienempiä, konkreettisia lyhyen aikavälin tavoitteita. Päätavoite siintää kaukana horisontissa, ja jokainen lyhyen aikavälin tavoite toimii välitavoitteena kohti lopullista päämäärää.

Tavoite ohjaa toimintaa tehokkaammin, kun se on Täsmällinen, Ajankohtainen, Realistinen, Mitattava, ja Olennainen. Tämän lisäksi hyvä PT täsmentää tavoitteen toimintasuunnitelmaksi: miten, missä, milloin ja kenen kanssa? 

Toiminnan suunnittelun (kuntosalitreeni ennen töitä tiistaisin ja metsässä pyöräily lauantaisin”) lisäksi tavoitteen saavuttamista edistää  varmistussuunnitelma ”repsahduksien” (asiakas ei esim. malta keskeyttää työtä syödäkseen, varsinkaan, jos ei tunne nälän tunnetta keskittyessään työhön) ehkäisemiseksi.

9. Luo onnistumisen kokemuksia 

Usko omaan pystyvyyteen (luottamus omiin kykyihin) on keskeistä muutokseen motivoitumisessa. Pystyvyyden tunteen vahvistuminen vahvistaa sisäistä motivaatiota, joka taas vahvistaa pysyviä muutoksia.

Pystyvyyden tunne lisääntyy yleensä onnistumisen kokemusten myötä. Tunne siitä, että pystyy johonkin sellaiseen mistä on ennen vain haaveillut, auttaa näkemään lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä.

Hyvä Personal Trainer auttaa asiakasta tunnistamaan onnistumisia ja vahvuuksia antamalla positiivista ja välitöntä palautetta edistymisestä ja herättämällä keskusteluun jo tehdyistä muutoksista.

Personal Trainer voi myös vaikuttaa asiakkaan pystyvyyteen tavoitteita kohtuullistamalla – painoa ei välttämättä tarvitse pudottaa normaalimittoihin, vaan jo 5 % pudotus auttaa pysäyttämään diabeteksen riskin kasvun, ja liikunnan hyötyjä alkaa saavuttaa jo vähällä lisäämisellä.

10. Hyvä personal trainer hyödyntää digitaalisia valmennustyökaluja

Hyvä PT osallistaa asiakkaan valmennusprosessiin myös digitaalisissa ympäristöissä. Mobiilisovelluksen avulla voidaan jakaa tehtäviä ja harjoituksia kuten liikuntaohjelmia, psyykkisen valmennuksen työkaluja, syömiseen liittyviä reflektiotehtäviä ja toteuttaa edistymisen seurantaa.

Seurantakäytänteet sovitaan aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Niitä voivat olla esimerkiksi liikunta-/harjoituspäiväkirja, ruokatottumusten arviointiin liittyvät materiaalit sekä tavoitteiden seuranta.

Personal Trainer pystyy mobiilisovelluksen kautta näppärästi yhdistämään tavoitteiden asettamista, toiminnan suunnittelua (esim. liikuntaohjelmat) ja välitöntä palautetta asiakkaan käyttäytymisestä (esim. liikunnan määrä, ateriarytmin toimivuus). Tavoitteet, suunnitelmat ja välitön palaute käyttäytymisestä lisäävät seurannan vaikuttavuutta ja pysyviä muutoksien mahdollisuutta.

Lopuksi

Hyvä Personal Trainer ymmärtää myös oman esimerkkiroolinsa mallintamalla tervettä kehonkuvaa omassa toiminnassaan ja palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa. 

Tämä blogikirjoitus edustaa Ehonan arvojen mukaista Personal Trainer -toimintaa. Jos haluat kuulla lisää meistä, ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Terveisin,
Janne Sipponen
Ehona Personal Trainer
Liikunnanohjaaja, amk, yamk

Lue lisää. Aiheeseen liittyvät kategoriat:

 

Miten voimme auttaa?

Lähetä viestisi lomakkeella tai ota yhteyttä Annaan.
We also serve in English.

Anna Henriksson
045 133 9989
[email protected]