Personal Trainer – Terveyden hyödyke vai haitake?

Millainen on hyvä Personal Trainer

Janne Sipponen

Janne panostaa itsestä huolehtimiseen liikunnan, terveellisen ravitsemuksen ja levon muodossa sekä tekemällä hauskoja ja nautinnollisia juttuja.

Personal trainer -toiminta eli ammattimainen henkilökohtainen valmennus on viimeisen 10 vuoden aikana yleistynyt voimakkaasti. Personal trainer ei ole enää ”outolintu” kirjoittaa tutkija Timo Ala-Vähälä selvityksessään Suomen personal trainer -alasta. Selvityksen mukaan PT-alalla toimii suomessa jo noin 1000 yritystä ja vähintään 2200-2300 personal traineria. 

Personal trainer -palvelujen kasvava kysyntä on vahva signaali henkilökohtaisten ohjaajien lisääntyneestä tarpeesta. Elämäntaparemontit, syömispulmat, työssäjaksamisen haasteet ja monien elintapasairauksien tautitaakan kasvu työllistävät personal trainereita yhä enemmän.

Mitä personal trainer -palvelulla tarkoitetaan?

Tyypillisimmin personal trainer -palveluilla tarkoitetaan henkilökohtaista ohjausta, johon sisältyy harjoitusohjelmien laatimista, ohjattua harjoittelua, ravitsemusneuvoja ja edistymisen seurantaa.

Ohjaus on usein tavoitteellista ja suunnitelmallista, jonka päämääränä voi olla esimerkiksi kuntosaliharjoittelun aloittaminen, laihduttaminen tai elämäntapamuutokset (terveelliset elämäntavat).

Itse palvelua on vaikea määritellä kovin tarkasti, koska jokainen personal trainer voi antaa oman tulkintansa palvelun sisällöstä. Personal trainerin asiakastyö voikin sisältää esimerkiksi:

 • Kuntosalilaitteiden käyttöopastusta
 • Harjoitusohjelmien laatimista
 • Liikunnanohjausta, esimerkiksi juoksu- tai uintivalmennusta
 • Ominaisuuksien, kuten voimasuorituskyvyn kehittämistä
 • Ravitsemusneuvontaa
 • Psyykkistä valmennusta, esimerkiksi itsensä johtamisen kehittämistä
 • Treenikaverina ja tsempparina toimimista

Kuntosalibuumi ja wellness-elämäntyyli ruokkivat PT-alan kasvua

Personal trainer -ala on luonnollisesti hyötynyt kuntosalitreenin kasvaneesta suosiosta. Yhä useampi liikkuu kuntokeskuksissa vaaliakseen terveyttään, hyvinvointiaan ja/tai ulkonäköään.

Kokonaisvaltaiseen itsehoivaan kannustava hyvinvointisuuntaus eli wellness näkyy myös yhteiskunnallisessa puheessa ja hyvinvoinnin edistämistä koskevissa asenteissa.

Vaikka Wellness voi osittain vastata aikamme hyvinvointihaasteisiin, on se samalla omiaan tuottamaan myös uusia haasteita hyvinvoinnin saralla.

Hyvinvointitrendin kääntöpuolena voidaankin nähdä wellness-elämäntyylin ylikorostuminen, kuten:

 • Laihdutuskulttuuri
 • Ruoka- ja kehosuhteen häiriöt, esimerkiksi jatkuva ruoan terveellisyyden, energiansaannin ja painon tarkkailu
 • Liikunnan harrastaminen ainoastaan ulkonäön muokkaamisen vuoksi

On hyvä tiedostaa, että länsimaisen kulttuurin asettamat kehon ”ihannemitat” ovat huomattavasti tiukemmat kuin terveyden sanelemat.

Ihminen on osa systeemiä, joten kauneusihanteet vaikuttavat siihen, miten koemme itsemme. Tämä voi aiheuttaa tyytymättömyyttä omaan kehoon ja elämäntyyliin, mikä taas on omiaan palvelemaan laihdutuskulttuuria tukevia asenteita ja toimintamalleja.

Personal trainer -palvelun kääntöpuolet

Personal trainer -alan kasvun seurauksena on herännyt keskustelu personal trainer -palvelun laadusta. Ala ei ole säännelty, joten sinne voi tulla ja siellä voi toimia vapaasti. Kuka tahansa voi sanoa olevansa personal trainer.

PT -palvelun laadussa ja sisällöissä onkin eroja, joita asiakkaan on vaikea tunnistaa etukäteen. Varsinkin yksilöllisiä tarpeita vastaavan palvelun löytäminen voi olla hankalaa.

Parhaimmillaan PT -palvelu voi muuttaa elämää ratkaisevasti asiakkaan toivomaan suuntaan. Heikoimmillaan palvelusta on asiakkaalle enemmän haittaa kuin hyötyä. Haitat voivat tulla esille esimerkiksi:

 • Epäterveellisten painonhallintakeinojen käyttämisenä
 • Liikuntavammojen muodossa
 • Asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin heikkenemisenä
 • Liikunnan typistämisenä ulkonäön muokkauskeinoksi

Epäkohdat voivat johtua alan lyhyistä koulutuksista, mutta myös personal trainerien toimintasympäristö, kokemukset alan vaikuttajien toimintavoista sekä esimerkiksi perehdytys vaikuttavat personal trainerien ohjaustapaan.

Tämä on sääli, sillä minä en ainakaan tiedä yhtään julkisesti valvottua liikunta-alan koulutusta, jossa opetettaisiin käyttämään ”ennen- ja jälkeen kuvia”, jäykkiä ruokavaliomalleja tai rahastamaan kuureilla ja lihomisen pelolla.

Personal trainereita saatetaan myös palkita asiakaskontaktien suuresta määrästä. Suuri asiakaskontaktien määrä heijastuu vääjäämättä palvelun laatuun.

Se näkyy myös negatiivisesti personal trainerin työssä jaksamisessa, palautumisessa ja psyykkisessä hyvinvoinnissa.

Voi myös olla, että PT:n asiakaskohtainen korvaus (verrattuna asiakkaan maksamaan hintaan) on niin pieni, että se pakottaa tekemään kohtuuttoman määrän ohjauksia yhden päivän aikana.

Alalle onkin tyypillistä työntekijöiden suuri vaihtuvuus. Toisaalta alalle on myös imua, joka yhdistettynä palvelun suureen kysyntään mahdollistaa sen, että valmennuksien laadunvarmennus voidaan sivuuttaa ja palveluun tyytymättömät asiakkaat tai työoloihin tyytymättömät valmentajat korvataan uusilla.

Hyvinvoinniksi verhoiltua pahoinvointia

Personal trainer -toiminta voi olla markkinoitu ja suunniteltu palvelemaan dieettilaihduttamista tukevia asenteita ja toimintamalleja, joissa tavoitellaan nopeita ulkonäköön perustuvia tuloksia hyvinvoinnin kustannuksella.

Myös alalta tutut ”ennen-jälkeen” muutoskuvat altistavat sosiaaliseen vertailuun, vahvistavat hoikkuuden ihannointia ja lisäävät painoennakkoluuloja.

Hyvänä esimerkkinä ovat monien personal trainerien tarjoamat “kesäkuntoon” -valmennukset, jotka pysyvyyden lupauksesta huolimatta jatkuvat syksyllä karista kesäkilot -teemalla.

Alkuvuodesta on superkiinteytymisen aika ja keväällä “taistellaan läskeistä eroon”. Kiinteytyjän oravanpyörä huipentuu muutaman viikon pikapolttoon juhannustanssien kynnyksellä.

Terveelliset elämäntavat alistetaan ulkonäkötyölle

Monen ammattilaisen mentaliteetti kohti terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa ohjaa asiakkaan toimintaa kohti:

 • Syömisen tiukkaa rajoittamista
 • Kaloreiden laskemista
 • Ruoan punnitsemista
 • Painon tiivistä seuraamista
 • Kieltolistoja
 • Ruoka- ja juomalakkoja
 • Selkeitä sääntöjä, tarkkojen ohjeiden noudattamista

Tässä yhteydessä ”terveelliset elämäntavat” tarkoittavat ulkonäkötyötä eli rasvanpolttoa, kiinteytymistä, pakaroiden pyörittelyä ja nopeaa laihuuden tavoittelua. 

On syytä huomioida, että yritykset hallita painoa erilaisten kuurien ja haasteiden muodossa voivat johtaa vaikeuksiin painonhallinnassa ja terveyden ylläpitämisessä. 

Erilaisten kehoprojektien kierre saa itsearvostuksen kietoutumaan painon hallitsemisen ja syömisessä “onnistumisen” ympärille.

Toistuvat laihdutusyritykset sekoittavat ruokasuhdetta ja saa ihmisen luottamaan yhä vähemmän kehoonsa. 

Syömisestä tulee tunteiden, ei tarpeiden säätelemää. Vähitellen nälkä ja mieliteot lisääntyvät, koska elimistön kyky säädellä syömistä heikkenee. 

Lopulta kyse ei välttämättä olekaan terveellisestä ”sporttisesta” elämäntavasta, vaan terveyttä heikentävästä toiminnasta ja kamppailusta epäonnistumisen kokemusten kanssa. 

On siis hyvä tiedostaa, että rajoittuneessa ja ankarassa suhtaumisessa ruokaan ja liikuntaan voi olla kyse muustakin kuin hyvinvoinnista ja terveellisestä elämäntavasta.

On aika muuttaa alan ahtaita normeja

Monet trainerit ja ”hyvinvointi”-alan vaikuttajat rahastavat ihmisten häpeällä joko osaamattomuuttaan tai tarkoituksenmukaisesti.

Toki Suomessa on myös paljon vastuullisesti toimivia valmentajia. Kaikki personal trainerit eivät näe toimintaansa ulkonäkötyöhön alistettuna kehoprojektina, jonka ”vaikuttavuutta” esitellään ennen-jälkeen kuvilla.

Silti alan ongelmia ei ole syytä lakaista maton alle. Personal trainer -palvelun ei tulisi olla hyväksytty alusta vahingoittaville käytännöille. Personal trainer -ala kaipaa muutosta:

 • Palvelun ominaisuuksia, etuja ja hyötyjä tulisi kaupallistaa muullakin tavalla kuin korostamalla kehon kokoon liittyviä ennakkoluuloja.
 • Tarvitaan osaamista laajentaa liikunnan ja painonpudotuksen motivaatiopohjaa ulkonäköseikoista kohti sisäistä motivaatiota.
 • Huomion tulisi siirtyä psykologisesti terveellisiin ja kestäviin liikunnan motiiveihin. Painopisteen tulisi olla kyvyissä ja myönteisen ruoka- ja liikuntasuhteen tukemisessa.
 • Alalla toimivien olisi hyvä pohtia miten mallintaa tervettä kehonkuvaa omassa toiminnassaan.
 • Elintapaohjauksen pitäisi nojautua tutkittuihin terveyttä edistäviin menetelmiin, ei alan pinttyneisiin toimintatapoihin.

Asiakastyön näkökulmasta olisi myös tärkeää fokusoida työoloihin, jotka mahdollistavat PT:n työn laadukkaan hoitamisen. Hyvä personal trainer -alan yritys tuottaa sitoutuneita ja hyvinvoivia työntekijöitä, joille tarjotaan:

 • Riittävä palkallinen työaika (myös ohjauksien ulkopuolisesta työstä)
 • Mahdollisuus ammattitaidon kehittämiseen
 • Mahdollisuus työnohjaukseen
 • Mahdollisuus palautua työstä
 • Mahdollisuus vaikuttaa työyhteisön päätöksentekoon
 • Turvallinen ympäristö ilmaista mielipiteitään ja olla oma itsensä

Lopuksi

Personal trainer -alan kehittyminen edellyttää, että personal trainereilla on valmius sietää oman toiminnan kriittistä tarkastelua. Haaste ei koske pelkästään yksilöitä, vaan on PT -työyhteisöjen ja palveluntarjoajien kollektiivinen vastuunkannon paikka. Mielestäni korkeatasoinen personal trainer -valmennus:

 • Ei tue kehotyytymättämyyttä ruokkivaa kulttuuria ja siitä kumpuavaa painonhallintaa, vaan kehotyytyväisyyttä ja oman itsensä hyväksyntää.
 • Ei keskity rasvaprosentin ja kehon ympärysmittojen viilaamiseen, vaan liikunta- ja ravitsemuskäyttäytymisen pysyvän muutoksen tukemiseen.
 • Ei korosta liikunnan motiivina rasvanpolttoa, kiinteytymistä tai painoa, vaan esimerkiksi mielihyvää, hyvää oloa ja jaksamista.
 • Ei ruoki markkinoinnissa hyvinvointialan lieveilmiöitä: ulkonäkökeskeisyys, painoennakkoluulot, häpeä, lihavuuden pelko.

Jos kaipaat apua sinulle sopivan personal trainerin valintaan, niin voit aina olla yhteydessä meihin. Ehonalla olemme sitoutuneet korkeatasoiseen Personal trainer -valmennukseen.

Lue lisää meistä tai ota yhteyttä.

Ole hyvä itsellesi.

Miten voimme auttaa?

Lähetä viestisi lomakkeella tai ota yhteyttä Annaan.
We also serve in English.

Anna Henriksson
045 133 9989
[email protected]