Syöminen ja psykologinen joustavuus

Personal Trainer Anna Henriksson

Anna Henriksson

Syömiskäyttäytymiseen vaikuttavat erilaiset fysiologiset, ympäristö- ja psykologiset tekijät. Psykologisilla tekijöillä tarkoitetaan muun muassa tunteita, mielialaa, asenteita ja uskomuksia. Tunteiden ja mielialan ohjaamaa syömistä kuvataan usein sanalla tunnesyöminen.

Tunnesyömisellä tarkoitetaan sellaista syömistä tai syömättömyyttä, joka tapahtuu ensisijaisesti tunteiden eikä fysiologisten viestien ohjaamana. Tämänkaltaisessa syömisessä ruoka tai syöminen ovat usein ainoita tunteiden säätelykeinoja.

Kun syöminen perustuu fysiologisiin tarpeisiin tunteiden tai ulkoisten ärsykkeiden sijaan, puhutaan intuitiivisesta syömisestä. Intuitiivinen syöminen on joustavaa, kehon nälkä- ja kylläisyyssignaaleihin
pohjautuvaa syömistä ilman suuria ponnisteluja ja sääntöjä.

Moni on kuitenkin kadottanut tämänkaltaisen syömiseen liittyvän mutkattomuuden ja ennen kaikkea luottamuksen kehoonsa ja sen signaaleihin.

Miten tämä luottamus voitaisiin sitten palauttaa?

Syömisen psykologinen säätely

Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalis-emotionaalinen kokonaisuus. Siksi kaikessa ravitsemusohjauksessa ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin, jaksamisen ja arvomaailman huomioiminen ravitsemustietouden edistämisen lisäksi on erityisen tärkeää.

Tällainen ohjaus toteutuu hyödyntämällä työskentelyotteena HOT-viitekehystä. Syy-seuraus suhteiden ymmärtäminen on myös tärkeää, sillä se voi auttaa hyväksymään oman tilanteensa paremmin, vaikka ei yleensä yksin riitäkään pysyvän muutoksen saavuttamiseen.

Myös tietoisuustaidot (mindfulness) palvelevat arvojen mukaisen elämän toteuttamista tarjoamalla muun muassa työkaluja epämiellyttävien ajatusten ja tunteiden hyväksyvässä kohtaamisessa
sekä stressinhallinnassa.

Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) hyödyntäminen ravitsemusohjauksessa

HOT eli hyväksyntä- ja omistautumisterapeuttinen viitekehys on tutkitusti tärkeässä roolissa, kun halutaan voida vaikuttaa ihmisen syömis-, liikunta- ja terveyskäyttäytymiseen.

HOT-viitekehyksen tarkoitus on tukea käyttäytymisen joustavuutta ja sisäistä motivaatiota esim. elintapaohjauksessa pyrkimällä muuttamaan suhdetta koettuun ongelmaan (esim. painoon) eikä vaikuttamalla siihen suoraan.

Viitekehyksen ydintavoite on ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin lisääminen psykologista joustavuuttaan vahvistamalla.

Psykologinen joustavuus tarkoittaa kykyä olla läsnä tässä hetkessä, samalla tiedostaen ja hyväksyvän avoimesti mielemme tapahtumat, kuten ajatukset ja tunteet sekä kykyä toimia arvojemme mukaisesti.

Viitekehyksessä ihminen huomioidaan kokonaisuutena, jossa arvoihin pohjautuva työskentely on keskiössä.

Tavoitteet sidotaan omiin arvoihin

Ammattilaisen ja asiakkaan työskentelyä kuvastaa dialogi, jossa ammattilaisen rooli on enemmän kysyjänä ja kuuntelijana
kuin neuvojana.

Tämän tyyppisessä arvo- ja hyväksyntäpohjaisessa työskentelyotteessa tavoitteet sidotaan asiakkaan itselle tärkeiksi kokemiin arvoihin. On siis tärkeää ensin auttaa asiakasta tunnistamaan mitä elämässään haluaa ja mitä asioita pitää tärkeinä.

Konkreettisina työkaluina arvojen kirkastamisessa voidaan hyödyntää mm. Mielenterveystalon harjoituksia. Myös alla olevan kuvan mukainen Arvoanalyysi-tehtävä on helppo työkalu arvotyöskentelyn alkuun saattamisessa.

Psykologinen joustavuus
Arvoanalyysi-tehtävä

Kirjoita ympyröihin tekijöitä, jotka ovat sinulle tärkeitä. Merkitse asioiden viereen numerolla miten tärkeä kyseinen asia sinulle on asteikolla 1-10 (1= vain vähän tärkeä, 10 = erittäin tärkeä) ja miten hyvin olet onnistunut elämään kunkin arvosi mukaan viimeisen kuukauden aikana asteikolla 1-10 (1= huonosti, 10=erinomaisesti).

Arvotyöskentelylle ei ole olemassa yhtä ainoaa ja autuaaksi tekevää harjoitetta vaan kyseessä on enemmänkin prosessi, jossa voidaan hyödyntää useita eri harjoitteita.

Systemaattisena ja hieman pidempikestoisena matkakumppanina arvotyöskentelyssä voisi toimia Arto Pietikäisen (2014) Kohti arvoistasi -kirja. Arvotyöskentelyn lisäksi myös tietoisuustaitojen (mindfulness) opettelulla on tärkeä rooli psykologisen joustavuuden lisäämisessä ja näin ollen syömiskäyttäytymisen muutoksen tukemisessa.

Tietoisen läsnäolon vahvistaminen tietoisuustaitoharjoittelulla onkin yksi keskeisiä HOT:n prosesseja. Ammattilainen voi esimerkiksi luoda kokoavan ohjeistuksen tarjolla olevista erilaisista tietoisuustaitoharjoitteita sisältävistä sivustoista ja sovelluksista, joista asiakas voi valita itselleen sopivimman.

Psykologiset esteet muutoksen tiellä

Muutosten, kuten joustavan ruokasuhteen muodostamisen tiellä voi olla useita psykologisia esteitä, joista yksi on alla olevassa kuvassa kuvattu tunnesyöminen.

Tunnesyömisen selättämiseen ja joustavan ruokasuhteen muodostamiseen on markkinoilla tarjolla monenlaisia kikkoja. HOT edustaa tutkimukseen pohjaavaa psykologista käyttäytymisen muuttamisen ohjelmaa, jonka tärkein päämäärä on auttaa ihmistä elämään elinvoimaista ja merkityksellistä elämää.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki havaitusta ongelmasta (tunnesyöminen), ammattilaisen valitsemasta työskentelyotteesta (HOT-viitekehys) sekä konkreettisista keinoista (mm. arvotyöskentely) ongelman ratkaisemiseksi.

Psykologinen joustavuus

Ehonalla psykologinen joustavuus ja sen vahvistaminen HOT viitekehystä hyödyntämällä on yksi keskeinen työote.

Terveisin,
Anna Henriksson

Lue blogiamme. Teemaan liittyvät kategoriat:

Miten voimme auttaa?

Lähetä viestisi lomakkeella tai ota yhteyttä Annaan.
We also serve in English.

Anna Henriksson
045 133 9989
[email protected]