Kannattaako personal trainerin palkkaaminen?

Millainen on hyvä Personal Trainer

Janne Sipponen

Janne panostaa itsestä huolehtimiseen liikunnan, terveellisen ravitsemuksen ja levon muodossa sekä tekemällä hauskoja ja nautinnollisia juttuja.

Personal trainerin palkkaaminen on useimmalle meistä terveys- ja hyvinvointiteko, jota ei jälkikäteen tarvitse katua. Itse näen personal trainerin palkkaamisen investointina omaan hyvinvointiin, joka maksaa itsensä takaisin terveellisimmillä elintavoilla sekä parempana elämänlaatuna.

Laadukkaan personal trainer -palvelun hyödyt kumuloituvat korkoa korolle -ilmiön lailla ja asiakas voi nauttia korkeatasoinen valmennuksen opeista ja vaikutuksista vielä vuosia valmennuksen jälkeen.

Jos harkitset personal trainerin palkkaamista, omiin tarpeisiin ja arvoihin sopivan personal trainerin valitsemiseen kannattaa käyttää aikaa.

On hyvä huomoida, että personal trainer -palveluiden laaduissa ja sisällöissä on eroja, joita voi olla vaikea tunnistaa etukäteen. Kirjoitimme aikaisemmin personal trainer -toiminnan kääntöpuolista: Personal trainer – terveyden hyödyke vai haitake sekä siitä millainen on hyvä personal trainer?

Kannattaako personal trainerin palkkaaminen?
Parhaimmassa tapauksessa voit hyötyä personal trainerin palkkaamisesta koko loppuelämäsi ajan.

Mitä hyötyjä personal trainerin palkkaaminen tarjoaa?

Laadukkaan personal training -palvelun tavoitteena on usein vaikuttaa myönteisesti ihmisen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Pyrkimyksenä voi olla tarjota myönteisiä kokemuksia liikunnasta, oman kehon kyvykkyydestä tai tietoja ja taitoja tehdä terveyttä tukevia valintoja.

Kokonaisvaltaisen personal trainer -valmennuksen vaikutukset alkavat näkyä jo parissa viikossa:

 • mieliala kohenee ja stressi helpottaa
 • uni maistuu paremmin
 • energia arjessa lisääntyy
 • tasapaino ja ketteryys kehittyvät
 • kivut ja kolotukset vähenevät

Liikunnan lisäämisen ohella personal trainer -valmennuksessa tavoitteena on usein myös terveellisemmät ravitsemustottumukset.

Tälle onkin hyvät edellytykset, sillä kahden terveystavan, esimerkiksi liikunnan ja ravitsemuksen samanaikainen muuttaminen tukevat toinen toistaan.

Liikunta tarjoaa pystyvyyden kokemuksia, jotka puolestaan voivat ruokkia motivaatiota myös muita elämäntapoja, kuten ravintotottumuksia.

Huomaan positiivisen yhteyden liikunnan ja ravitsemuksen välillä myös omassa personal trainer -asiakastyössäni. Lähes kaikki asiakkaani, jotka ovat saaneet lisättyä liikuntaa, parantavat myös ravitsemustottumuksiaan, esimerkiksi lisäämällä kasviksia ja hedelmiä päivään.

Minkälainen on laadukas personal trainer -valmennus?

Onnistuneen personal trainer -prosessin kulmakiviä ovat luottamuksellisen valmennussuhteen muodostuminen asiakkaan ja personal trainerin välille, riittävä yhteydenpito sekä yhdessä laadittu, asiakkaan tarpeista lähtevä toimintasuunnitelma.

1. Lähtötilanne

Parhaimmillaan personal trainer -valmennus käynnistyy asiakkaan tilanteen huolellisella kartoittamisella. Silloin personal trainer ottaa valmennuksen aluksi selvää mm. seuraavista asioista:

 • elämäntilanne, työ, perhesuhteet
 • terveydentilanne, lääkitykset
 • elintavat: liikunta, ravitsemus, uni
 • stressi, palautuminen, ajanhallinta, voimavarat
 • muutosvalmius ja -historia, esim. laihdutusyritykset sekä -kokemukset
 • tavoitteet, odotukset
 • liikunta- ja ruokasuhde
 • kivut ja vammat

Lähtötilanteen syvällinen kartoittaminen luo pohjan muutosprosessin aloittamiselle. Edellä mainittuja seikkoja voidaan kartoittaa hyvin laaditun taustatietokyselyn sekä esimerkiksi motivoivan haastattelun avulla.

Näin me toimimme Ehonalla – esimerkkinä ”apua ja tukea laihduttamiseen”:

Huomioimme, että painonhallinnassa kyse ei ole vain syömisestä ja liikkumisesta. Laihtumista tavoittelevan asiakkaamme elämäntilanne selvitetään huolellisesti: onko työstressiä, tuleeko unta tarpeeksi, kuinka jaksaa, tuleeko lepoa ja palautumista riittävästi jne.

Tarkastelemme millaisia toimenpiteitä asiakas on aikaisemmin kokeillut ja millä menestyksellä. Voimme myös esimerkiksi selvittää miten ja miksi asiakkaan elämäntavat ovat muuttuneet ajan saatossa ja mitkä hänen historiassaan ovat vaikuttaneet hänen elämäntapoihinsa.

Tuemme asiakkaitamme vaihe vaiheelta rennossa ja hyvinvointia tukevassa syömisen mindsetissa. Joustava syöminen ja kehon kuuntelu ovat keskeisiä taitoja kestävässä painonhallinnassa. Siksi korostamme syömisen psykologiaa ja kehon kuuntelun taidon kaltaisia teemoja.

Kokemuksia Ehona
Kehon kuuntelu ja tekemisen muuttaminen pakottomasti omien tuntemusten mukaan on kaikessa tekemisessä onnistumisen ja hyvinvoinnin ydinasia.

2. Motivoivan tavoitteen asettaminen

Motivoivien tavoitteiden asettaminen on yksi valmennuksen keskeisimmistä sisällöistä. Tavoitteet ohjaavat keskittymään muutoksen kannalta olennaisiin seikkoihin. Ne lisäävät myös järjestystä arkeen ja tuovat elämänhallinnan tunnetta. 

Lopullisen tavoitteen saavuttamisessa auttaa selkeä polku, joka rakentuu pienemmistä välitavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Ehonalla määrittelemme lopullisen päämäärän sisälle pienempiä, lyhyen aikavälin tavoitteita.

Kun tietää, millaista elämää haluaa elää, ja mitkä ovat tärkeitä asioita, voi motivaatio muutokseen herätä (pysyvästi).

Tavoitteenasettelussa ja motivaation herättelyssä hyödynnämme esimerkiksi arvoanalyysiä, jonka avulla kartoitetaan asiakkaalle tärkeät asiat. Silloin tavoitteet johdetaan asiakkaan omista arvoista.

Muutosprosessissa arvojen miettiminen toimii usein hyvin silloin, kun päätös muutoksesta on jo tehty tai olemassa – mutta itse tekeminen tai konkreettiset muutokset ovat vasta alussa tai matka tökkii jostain syystä.

3. Konkreettiset suunnitelmat

Yhdistelemällä taustakartoituksessa ja tavoitteen asettelussa saatuja tietoja personal trainer ja asiakas voivat laatia valmennukselle tavoitteiden mukaisen toimintasuunnitelman.

Hyvä suunnitelma, esimerkiksi liikuntaohjelma vastaa seuraaviin kysymyksiin: mitä, missä, milloin ja kenen kanssa? Osaava personal trainer tukee asiakkaan liikkumista toteuttamalla motivoivia liikuntasuunnitelmia:

 • Harjoitusohjelma on realistinen, aikataulutettu ja toteuttamiskelpoinen.
 • Konkreettinen mm. liikkumismuodot, rasittavuus ja kesto.
 • Joustava ja sitä päivitetään säännöllisesti. 
 • Sisältää myös toteutumisen seurannan tavat.
 • Huomioi keinot huomata oma liikkuminen sekä tunnistaa liikkumisen tuottamia tunteita.

Hyödyllinen suunnitelma ravitsemusohjauksessa voi liittyä esimerkiksi ateriarytmin säännöllistämiseen tai kasvisten lisäämiseen.

4. Henkilökohtaiset tapaamiset personal trainerin kanssa

Henkilökohtainen ohjaus, tuki ja kannustus ovat tärkeitä seikkoja mitä tahansa muutosta tekevälle asiakkaalle. Muutos (ja motivaatio) on prosessi, johon personal trainer voi ohjauksellaan vaikuttaa.

Hyvä personal trainer ei ohjaa vain treenejä, vaan hän kehittää myös asiakkaan itsetuntemusta. Mitä paremmin asiakas oppii tuntemaan itsensä, sitä paremmin hän voi vaikuttaa toimintaansa.

Personal trainerin voi tavata esimerkiksi kuntosalilla, lenkkipolulla, uimahallissa tai Personal Training Studiolla.

Tapaamisten tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi:

 • harjoitteluun
 • liikuntataitojen opettamiseen
 • ravitsemukseen
 • innostamiseen ja motivaation vahvistamiseen
 • asiakkaan tukemiseen vaikeina hetkinä

5. Etätuki ja valmennuksen arviointi

Tapaamisten ulkopuolella tapahtuva etätuki ja valmennuksen arviointi ovat tärkeitä palasia osana valmennuskokonaisuutta. Ne ohjaavat valmennuspolkua, varmistavat asiakkaan onnistumisen, auttavat reflektoimaan ja muodostamaan voittavia tapoja.

Hyödynnämme Ehonan personal trainer -valmennuksissa ja fysioterapiassa Ehonan Hyvinvointi applikaatiota, joka mahdollistaa:

 • yhteydenpidon tapaamisten ulkopuolella
 • tuen ja kannustamisen
 • palautteen antamisen
 • itsereflektointiin ja tapojen tarkasteluun kannustavien tehtävien ja materiaalien, kuten harjoitusohjelmien jakamisen

Personal trainerin tärkeä tehtävä on kannustaa asiakasta omaseurantaan ja tiedusteltava, miten asiakas onnistuu saamiensa tehtävien toteutuksessa ja millaisia tuntemuksia, ajatuksia ja asenteita asiakkaalla ilmenee uudenlaiseen toimintaan liittyen.

Voimaharjoittelu
Personal trainerin kannattaa keskittyä toimintasuunnitelmien toteuttamisen ja toimintaan liittyvien tuntemuksien arviointiin.

Paljonko personal trainer maksaa?

Kuinka paljon personal trainerin palkkaaminen sitten maksaa? Pitkäkestoinen personal trainer paketti voi maksaa etelänmatkan verran. Investointi on kohtuullinen, mutta usein hyödyllinen ja voi muuttaa ratkaisevasti elämää asiakkaan toivomaan suuntaan.

Tyypillisesti personal trainerin palkkaaminen maksaa noin 200-350€/kk. Valmennuksen hintaan vaikuttavat esimerkiksi kesto, tapaamistiheys ja tapaamisten kokonaismäärä. Valmennuksien kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin.

Ennen kuin palkkaat itsellesi personal trainerin, kannattaa selvittää valmentajan koulutustausta, arvomaailma ja kokemus alalta.

Pelkällä Personal Trainer-koulutuksella (sertifiointi, ei korkeakoulututkinto) ja esimerkiksi ilman etätukea ja säännöllistä seurantaa toimivasta PT -palvelusta ei kannata maksaa yhtä paljon kuin kattavat tukipalvelut sisältävästä kokonaisuudesta.

Personal trainer ei voi myöskään voi osata kaikkea yksin. Todelliset ongelmat ratkaistaan yhteistyöllä, joten on hyvä selvittää onko personal trainerilla eri alojen ammattilaisista koostuva verkosto apunaan.

On myös hyvä tarkistaa mahdollistaako personal trainerin työolot työn laadukkaan hoitamisen. Kannattaa esimerkiksi kysyä PT -yritykseltä ja/tai personal trainerilta maksetaanko hänelle kunnon korvaus valmennustyöstä vai joutuuko hän tekemään siedettävän palkkapussin eteen kohtuuttoman määrän ohjauksia.

Lopuksi

Personal trainerin palkkaaminen vaatii hieman vaivannäköä. Itse valmentajan lisäksi, kannattaa tutustua myös personal trainerin työllistävän yrityksen taustoihin.

Toisaalta vaivannäkösi todennäköisesti kannattaa, koska parhaimmillaan kyse voi olla loppuelämäsi parhaimmasta päätöksestä.

Terveisin,
Janne Sipponen
Personal Trainer, liikunnanohjaaja amk, yamk

Kurkkaa mitä Personal Trainer -asiakkaamme sanovat meistä

 

Miten voimme auttaa?

Lähetä viestisi lomakkeella tai ota yhteyttä Annaan.
We also serve in English.

Anna Henriksson
045 133 9989
[email protected]